Top Universities in Japan


The best Universities in Japan

List of Top Universities in Japan

University NameAddressU.S. News Japan rankingJapanese Ranking - ARWU 2011U.S. News Asian ranking
University of Tokyo7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656114
Kyoto UniversitySakyo-ku, Kyoto 606-8501227
Osaka UniversityYamadaoka Suita, Osaka 565-0871338
Tokyo Institute of Technology2-12-1 Ookayama, Meguro-ku, Tokyo 152-855046 to 79
Tohoku UniversityAoba-ku, Sendai 980-0856459
Nagoya UniversityFurou-cho, Chikusa-ku, Nagoya 464-86026414
Kyushu University6-10-1 Hakozaki, Higashi-ku, Fukuoka 812-858178 to 918
Hokkaido UniversityKita 8 Nishi 5, Sapporo 060-080886 to 720
Tsukuba University1-1-1 Tennodai, Tsukuba-shi Ibaraki-ken
305-8577
98 to 923
Keio University2-15-45 Mita, Minato-ku, Tokyo 108-8345101024
Kobe University1-1 Rokkodaicho, Nada Ward
Kobe. Hyogo Prefecture
1111 to 1635
Hiroshima UniversityKagami-yama 1-chime, Higashihiroshima1211 to 1641
Waseda University1-104 Totsukamachi, Shinjuku-ku, Tokyo 169-80501311 to 1646
Chiba University1-33, Yayoi-cho, Inage-ku, Chiba-shi, Chiba, 263-85221417 to 2351
Nagasaki University1-14 Bunkyo-machi Nagasaki-shi, 852-8521 Japan1517 to 2371
Kanazawa UniversityKanazawa, Ishikawa, 920-11921611 to 1677
Okayama University1-1, Tsushima-Naka, 1-Chome, Okayama 700-85301711 to 1679
Tokyo Medical and Dental University2-8-30 Kohnodai, Ichikawa-shi, Chiba 272-08271811 to 1683
Yamaguchi University1677-1 Yoshida, Yamaguchi-shi, Yamaguch99917 to 23999
University of Tokushima2-24, Shinkura-cho, Tokushima 770-850199917 to 23999
Nihon University8-14, Kanda-Surugadai 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-830899917 to 23999
NAIST8916-5 Takayama, Ikoma, Nara 630-019299917 to 23999
Niigata University8050 Ikarashi 2-no-cho, Nishi-ku, Niigata ZIP 950-218199917 to 23999

999 represents no data available from that source.

References

U.S. News; Wikipedia; ARWU

Scroll to Top